Sam Harris
Atheism

Atheist who attacks religion. Wrote "The End Of Faith"